NĂNG LỰC CÔNG TY - qpic.vn

NĂNG LỰC CÔNG TY - QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION

NĂNG LỰC CÔNG TY - QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION

NĂNG LỰC CÔNG TY

Giới thiệu chung

Đăng lúc: 20-08-2015 - Đã xem: 323

Nhân sự

Đăng lúc: 06-12-2015 - Đã xem: 296

Tóm tắt năng lực nhân sự đến ngày 30/12/2014 bao gồm tối thiểu các thông tin như bảng sau:

Năng lực tài chính

Đăng lúc: 06-12-2015 - Đã xem: 300

Tóm tắt năng lực tài chính trong những năm gần đây

Năng lực máy móc thiết bị

Đăng lúc: 06-12-2015 - Đã xem: 377

Năng lực máy móc thiết bị của Công ty Quảng Phát

Năng lực kinh nghiệm

Đăng lúc: 06-12-2015 - Đã xem: 302

Tổng số năm kinh nghiệm và Danh sách các hợp đồng đã thực hiện trong 3 năm gần đây có giá trị...